Структура на НМТБ “Цар Борис III“

Състои се от четири функционално обособени структурни блока

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Кабинети и лаборатории

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Клиники, отделения и операционни зали

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Човешки ресурси, администрация и финанси

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Медицински изделия и консумативи

За болницата

НМТБ „Цар Борис ІІІ” - София е със специфични функции по медицинската експертиза на транспортните работници и лечебната ѝ дейност е пряко свързана с вторичната експертиза на работоспособността след провеждане на лечебния процес. Болницата е юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

НМТБ „Цар Борис ІІІ”

Болницата е структурирана съгласно изискванията на Закон за лечебните заведения и Наредба № 49 от 18 октомври 2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

Основна база

Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" премина през всички етапи на здравна реформа – определяне на специфичните ѝ функции, приемане на Устройствен правилник и отваряне на болницата за лечение на здравно-осигурени лица.

Експертиза на авиотранспорта

Към Консултативно-диагностичния блок на НМТБ "Цар Борис III" спада и отделението за експертиза на въздушен транспорт, одобрено от ГД "ГВА" да извършва авиомедицинско освидетелстване на Клас 1, Клас 2, Клас 3, LAPL и кабинен екипаж.

ЕКО - Горна Оряховица

От 2003г. Многопрофилна транспортна болница Горна Оряховица (дотогава част от НМТБ) е преобразувана в Експертно-консултативно отделение Горна Оряховица към НМТБ „Цар Борис ІІІ”.

Юридическо лице на бюджетна издръжка

Възникнала като железничарска болница през 1935г. и преструктурирана в Транспортен медицински институт през 1985г., понастоящем НМТБ "Цар Босис III" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Services

Управление на НМТБ "Цар Борис III"

Ръководство на болницата

Прочети повече

Специфични дейности

за сферата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и допълнителна диагностично-лечебна дейност на база сключен договор с НЗОК за голям брой клинични пътеки

Прочети повече

Учебна и научна дейност

Подготовка на медицински специалисти, следдипломно обучение на лекари, свободна докторантура, научно-изследователска дейност и публикуване на научни трудове

Прочети повече

Координация и контрол

върху дейността на специализираните транспортни заведения - Транспортни диагностични консултативни центрове към Министерството на транспорта (ТДКЦ)

Прочети повече
slide

Конкурс за професор в Хирургична клиника и Неврологична клиника

Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” – София, обявява конкурс за длъжността “професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Обща Хирургия” за нуждите на Клиника по хирургия, с допълнително изискване: кандидатите да притежават специалност по „гръдна хирургия” и…

slide

Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” – София, обявява конкурс за длъжността “професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология

Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” – София, обявява конкурс за длъжността “професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология. Подаване на документите в канцеларията на болницата 2 месеца след обнародване в…

slide
slide
slide
slide
slide

Административно стопански блок

1. Отдел „Управление на човешките ресурси, подбор на кадри и гражданска защита” -Направление „Информационно обслужване” 2.Отдел „Финансово-счетоводен” -Направление „ Счетоводство”; -Направление „Труд и работна заплата”; -Направление „ Договори и договорни партньори”; -Направление ” Обществени поръчки” 3. Отдел „Стопански – Направление „ БЗУТ ,оценка на здравния риск и медицинска апаратура”; –…

slide

Болнична аптека

Болничната аптека е разкрита с разрешение от Министерство на здравеопазването, съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/. Склад Медицинско снабдяване – медицински изделия и консумативи.

slide

Клиника по вътрешни болести

Клиника по вътрешни болести при НМТБ„Цар Борис ІІІ” с адрес: Р България, гр.София, ПК1233, бул. „Мария Луиза”№104, 4-ти етаж, Телефони за връзка: Началник клиника 02/932-2952, Лекари 02/932-2942, Мед.сестри 02/932-2524. Началник на Клиника по вътрешни болести е доц.д-р Антоанета Тончева: специалист по вътрешни болести и ревматология, Кандидат на медицинските науки по…

slide

Клиника по неврология

1.Доц.д-р Дорина Иванова Петрова,дм– е Началник клиника по неврология към НМТБ „Цар Борис ІІІ” – София. Завършва медицина в Медицинска академия- Медицински факултет, София през 1982г . Има специялности по неврология-1988 година, УНГ болести 1994 година, ВСД-отоневрология от 2008г.Доктор по медицина 2000г.От 1983-1987 година работи в МБАЛ -Ямбол ,1987 година…