Структура на НМТБ “Цар Борис III“

Състои се от четири функционално обособени структурни блока

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Кабинети и лаборатории

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Клиники, отделения и операционни зали

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Човешки ресурси, администрация и финанси

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Медицински изделия и консумативи

За болницата

НМТБ „Цар Борис ІІІ” - София е със специфични функции по медицинската експертиза на транспортните работници и лечебната ѝ дейност е пряко свързана с вторичната експертиза на работоспособността след провеждане на лечебния процес. Болницата е юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

НМТБ „Цар Борис ІІІ”

Болницата е структурирана съгласно изискванията на Закон за лечебните заведения и Наредба № 49 от 18 октомври 2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

Основна база

Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" премина през всички етапи на здравна реформа – определяне на специфичните ѝ функции, приемане на Устройствен правилник и отваряне на болницата за лечение на здравно-осигурени лица.

Експертиза на авиотранспорта

Към Консултативно-диагностичния блок на НМТБ "Цар Борис III" спада и отделението за експертиза на въздушен транспорт, одобрено от ГД "ГВА" да извършва авиомедицинско освидетелстване на Клас 1, Клас 2, Клас 3, LAPL и кабинен екипаж.

ЕКО - Горна Оряховица

От 2003г. Многопрофилна транспортна болница Горна Оряховица (дотогава част от НМТБ) е преобразувана в Експертно-консултативно отделение Горна Оряховица към НМТБ „Цар Борис ІІІ”.

Юридическо лице на бюджетна издръжка

Възникнала като железничарска болница през 1935г. и преструктурирана в Транспортен медицински институт през 1985г., понастоящем НМТБ "Цар Босис III" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Services

Управление на НМТБ "Цар Борис III"

Ръководство на болницата

Прочети повече

Специфични дейности

за сферата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и допълнителна диагностично-лечебна дейност на база сключен договор с НЗОК за голям брой клинични пътеки

Прочети повече

Учебна и научна дейност

Подготовка на медицински специалисти, следдипломно обучение на лекари, свободна докторантура, научно-изследователска дейност и публикуване на научни трудове

Прочети повече

Координация и контрол

върху дейността на специализираните транспортни заведения - Транспортни диагностични консултативни центрове към Министерството на транспорта (ТДКЦ)

Прочети повече