Структура на НМТБ “Цар Борис III“

Състои се от четири функционално обособени структурни блока

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Кабинети и лаборатории

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Клиники, отделения и операционни зали

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Човешки ресурси, администрация и финанси

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Медицински изделия и консумативи

За болницата

НМТБ „Цар Борис ІІІ” - София е със специфични функции по медицинската експертиза на транспортните работници и лечебната ѝ дейност е пряко свързана с вторичната експертиза на работоспособността след провеждане на лечебния процес. Болницата е юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

НМТБ „Цар Борис ІІІ”

Болницата е структурирана съгласно изискванията на Закон за лечебните заведения и Наредба № 49 от 18 октомври 2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

Основна база

Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" премина през всички етапи на здравна реформа – определяне на специфичните ѝ функции, приемане на Устройствен правилник и отваряне на болницата за лечение на здравно-осигурени лица.

Експертиза на авиотранспорта

Към Консултативно-диагностичния блок на НМТБ "Цар Борис III" спада и отделението за експертиза на въздушен транспорт, одобрено от ГД "ГВА" да извършва авиомедицинско освидетелстване на Клас 1, Клас 2, Клас 3, LAPL и кабинен екипаж.

ЕКО - Горна Оряховица

От 2003г. Многопрофилна транспортна болница Горна Оряховица (дотогава част от НМТБ) е преобразувана в Експертно-консултативно отделение Горна Оряховица към НМТБ „Цар Борис ІІІ”.

Юридическо лице на бюджетна издръжка

Възникнала като железничарска болница през 1935г. и преструктурирана в Транспортен медицински институт през 1985г., понастоящем НМТБ "Цар Босис III" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Services

Управление на НМТБ "Цар Борис III"

Ръководство на болницата

Прочети повече

Специфични дейности

за сферата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и допълнителна диагностично-лечебна дейност на база сключен договор с НЗОК за голям брой клинични пътеки

Прочети повече

Учебна и научна дейност

Подготовка на медицински специалисти, следдипломно обучение на лекари, свободна докторантура, научно-изследователска дейност и публикуване на научни трудове

Прочети повече

Координация и контрол

върху дейността на специализираните транспортни заведения - Транспортни диагностични консултативни центрове към Министерството на транспорта (ТДКЦ)

Прочети повече
slide
slide
slide
slide

Диагностично-консултативни кабинети

Транспортна областна лекарска експертна комисия тел. 0879 355 873 Транспортна централна лекарска експертна комисия тел. 0879 355 859 Комисия за авиомедицинско освидетелстване Кабинети „Вътрешни болести“Кабинет „Гастроентерология“Кабинети „Кардиология“Кабинет „Алергология“Кабинет „Хирургия и манипулационна “Кабинет „Урология“Кабинет „Ортопедия и травматология“Кабинет „Спешен“Кабинет „Акушерство и гинекология“Кабинет „Нервни болести“Кабинет „Очни болести“Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“

slide
slide
slide
slide
slide

Конкурс за професор в Хирургична клиника и Неврологична клиника

Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” – София, обявява конкурс за длъжността “професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Обща Хирургия” за нуждите на Клиника по хирургия, с допълнително изискване: кандидатите да притежават специалност по „гръдна хирургия” и…

slide

Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” – София, обявява конкурс за длъжността “професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология

Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” – София, обявява конкурс за длъжността “професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология. Подаване на документите в канцеларията на болницата 2 месеца след обнародване в…