slide

Клинична лаборатория и имунология

Лабораторията на НМТБ обхваща изследвания в следните направления: хематология, биохимия, коагулация, уринен анализ, хормонален анализ, туморни маркери, имунология. Изследват се над 170 показателя като голям дял са  голям дял са високоспециализираните изследвания.     Използват се утвърдени, съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти…

slide

Патoлого-анатомично отделение

В Отделението по патоанатомия НМТБ „Цар Борис ІІІ“ се извършват всички дейности предвидени по стандарта на патоанатомичните отделения. Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за изготвяне и отговаряне на биопсии взети с малкоинвазивни методи и от операции.Материалите са от всички области на медицинската дейност в различните клиники и отделения –…

Диагностично-консултативни кабинети

Кабинети „Вътрешни болести“ Кабинет „Гастроентерология“ Кабинети „Кардиология“ Кабинет „Алергология“ Кабинет „Хирургия и манипулационна “ Кабинет „Урология“ Кабинет „Ортопедия и травматология“ Кабинет „Спешен“ Кабинет „Акушерство и гинекология“ Кабинет „Нервни болести“ Кабинет „Очни болести“ Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“ Заповед 10.10.2018 г. Транспортна централна лекарска комисия – тел. 0879 355…

НМТБ „Цар Борис ІІІ”

София 1233, бул. „Княгиня М. Луиза“ № 108