Охрана на НМТБ

НМТБ „Цар Борис III“ – София обявява процедура по реда на глава 8А за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Денонощна, физическа охрана и СОТ на движимо и недвижимо имущество в болницата, осигуряваща пропусквателния режим в сградата на НМТБ „Цар Борис III“

ohrana_2015 (4)