slide

Диагностично-консултативни кабинети

Транспортна областна лекарска експертна комисия тел. 0879 355 873 Транспортна централна лекарска експертна комисия тел. 0879 355 859 Комисия за авиомедицинско освидетелстване Кабинети „Вътрешни болести“Кабинет „Гастроентерология“Кабинети „Кардиология“Кабинет „Алергология“Кабинет „Хирургия и манипулационна “Кабинет „Урология“Кабинет „Ортопедия и травматология“Кабинет „Спешен“Кабинет „Акушерство и гинекология“Кабинет „Нервни болести“Кабинет „Очни болести“Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“

slide
slide
slide
slide
slide

Конкурс за професор в Хирургична клиника и Неврологична клиника

Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” – София, обявява конкурс за длъжността “професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Обща Хирургия” за нуждите на Клиника по хирургия, с допълнително изискване: кандидатите да притежават специалност по „гръдна хирургия” и…

slide

Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” – София, обявява конкурс за длъжността “професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология

Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” – София, обявява конкурс за длъжността “професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология. Подаване на документите в канцеларията на болницата 2 месеца след обнародване в…

slide
slide
slide