Психологическа лаборатория по Ж.П., воден и автотранспорт и за водачи на МПС

 Психологическата лаборатория – железопътен ,автомобилен и воден транспорт към НМТБ ‘Цар Борис III’

psiho1 psiho2 psiho3

Основни дейности:  

– експертиза на психологическа годност на персонала в компаниите, занимаващи се с превоз на пътници и товари в железопътен транспорт ,а именно  – машинисти , ръководители движение , диспечери и др. дейности посочени в Наредба № 54 от 2.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности.
– психологически изследвания на водачи на МПС според изискванията на НАРЕДБА № 36 ОТ 15 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г.) за категории С и Д, обществен превоз на пътници и товари, таксиметров превоз , отнети свидетелства по чл. 157 ал.4, чл. 171, т.1 ,буква а., чл. 174, ал.2 от ЗДвП и по чл.343 от НК

– експертиза на психологическа годност на работещите във водния транспорт.

-използвани   методики за диференцирано психологическо изследване на професионалната годност  по смисъла на :
–  Наредба 54 от 2003 г. , последно  актуализирана Д.В.бр102/22.12.2009г.

–  Наредба 36 от 2006 г. , последно  актуализирана Д.В.бр 89 от 2010 г.
– Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България

Психологическата лаборатория издава следните документи:

1.    Удостоверение за психологическа годност за професиите посочени в Наредба №54.

 1. Удостоверение за психологическа годност за работа за професиите от чл. 18 от Наредба 54 от 2003 г. /акт.2009г./
 2. Удостоверение за психологическа годност за правоспособност за управление на МПС.
 3.  Сертификат за психологическа годност за капитанско право по НАРЕДБА № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република БългарияПроцедура на психологическото изследване:
  Психологическите изследвания започват в 8:30ч.за жп транспорт и в 10.00 за водачи на МПС и включват работа по тестови и апаратни методики и психологическо интервю. Всяко лице има право на I – во, II – ро и III – то, експертно изследване.
  Второто изследване е в рамките на един месец от провеждане на първото изследване
  Третото, експертно изследване се провежда в рамките на 3 месеца от провеждането на второто изследване, ако изследваното лице е получило отрицателно заключение на първите две изследвания. За целта е необходимо лицето да попълни молба за допускане на експертно изследване.
  Необходими документи при записване:
  Всяко изследвано лице е длъжно да носи:

– лична карта и свидетелство/документ  за правоспособност за заеманата   длъжност за жп служители .
– лична карта и свидетелство за правоуправление на МПС , както копие от тях и контролния талон.

 

Структура и специалисти:

Психологическата лаборатория е структурно звено в състава на Невро-психологически център  в НМТБ „Цар Борис III”. Разположена е на II – ри етаж, бул. „Мария Луиза” 108.

Разполага с компютъризирана система за изследвания на психомоторната и когнитивна сфера и зала за групови  тестови изследвания .

В сектора работят експерти притежаващи необходимия опит в областта на психологическия подбор и експертиза на оператори.

Допълнителни дейности:

Експертите на психологическата лаборатория извършват :
– подбор на мениджърските кадри на ключови специалисти, при заявка от работодател.

– изготвят анализ на професионално – личностния профил, спрямо работната позиция, за която кандидатстват изследваните лица.

Контакти:
Тел: 02/932 39 77
02/932 38 38

E-mail: psy.expertiza@gmail.com

DSC_0455