Учебна и научна дейност

Правилник за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в НМТБ Цар Борис III

В Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ – София се провежда учебна и научна дейност :

  1. Следдипломна подготовка на други медицински специалисти;
  2. Следдипломно обучение на лекари;
  3. Подготовка на докторанти ( свободна докторантура) по специфични медицински проблеми в областта на транспортната медицина.

Болницата извършва научно-изследователска дейност относно здравните потребности и заявените задачи на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в изпълнение на международните споразумения, както и във връзка с разработването на нормативни актове, засягащи специфичните функции на лечебните заведения към министерството. Извършват се изследвания по мултицентрови проучвания, което е регламентирано от Комисията по вътреболнична етика.

Публикуват се научни трудове в сп. „Транспортна медицина”, което излиза 2 пъти годишно.