Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП

– 1Обоб. инф. чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП -2017г.