Доставка на медицински изделия по шeст обособени позиции за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ“-2018

14.08.2019 г.

Обявл. изпълнени дог. 14.8.19

20.07.2018 г.

– 1.1- . Договор 42 от 19.07.2018

– 2. 2. – Договор 43 от 19.07.2018

– 3.3 -Договор 44 от 19.07.2018

– 4.4.- Договор 45 от 19.07.2018

– 5.5. Договор 46 от 19.07.2018

– 5.5. Договор 46 от 19.07.2018_1

– 6.6. -Договор 47 от 19.07.2018

– 7.7. -Договор 48 от 19.07.2018

– 8.8. -Договор 49 от 19.07.2018

– 9.9. Договор 50 от 19.07.2018

– 10.10 Договор 51 от 19.07.2018

– 11 .11 -Договор 52 от 19.07.2018

– 12.12 -Договор 53 от 19.07.2018

– 13.13 Договор 54 от 19.07.2018

– 14.14 Договор 55 от 19.07.2018

– 15.15 Договор 56 от 19.07.2018

– 16.16 Договор 57 от 19.07.2018

– 16.16 Договор 57 от 19.07.2018_1

– 23 Обявл. възлож. поръчка 20.07.2018

25.06.2018 г.

– 22 Обявление прекратени позиции

14.06.2018 г.

– 15 Протокол 2 от 08.05.2018

– 16 Приложение №1 към Протокол №2

– 17 Приложение №2 към Протокол №2

– 18 Протокол 3 от 14.06.2018

– 18.1 Табл. класиране Протокол .3

– 19 Доклад

– 20 РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ

– 20.1 Таблица оценка и класиране Решение класиране

– 20.2 Таблица определени за изпълнители към Решение

– 21 РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ

08.05.2018 г.

– 14 Съобщение цени скан.

11.04.2018 г.

– 15 – Протокол 1-13-3-856-11.04.18г.

12.02.2018 г.

Линк към АОП

– 1 Решение откриване

– 2 Обявление

– 3 Документация за участие

– 4 Техническа спецификация

– 5 Техническо предложение

– 6 Ценово предложение

– 7 Заявление_и_опис Обр. 1

– 8 ЕЕДОП.1.1

– 9 Декл. проекто договор №3

– 10 Декл. срок валидност № 4

– 11 Декл. оторизация №5

– 12 -Проекто договор № 6