Доставка на лекарства, по 10 обособени позиции за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ

23.07.2020 г.

– 8 – Обявление за изменение изх.№ 13-3-1451 от 21.07.2020 год.

– 9 Софарма Трейдинг АД

20.07.2020 г.

Изпълнени дог. 2018 -Лекарства

16.06.2020 г.

– 5 – Анекс № 45 от 16.06.2020 год. към Договор № 41 от 16.07.2018 год.

16.07.2018 г.

– 1 Договор-41-16.07.18г.

– 2 – Техн. предложение

– 3 – Ценово предложение

– 4 Техн. спец.

09.07.2018 г.

– 20 Протокол 09.07.2018

– 21 Съобщение прекратяване 09.07.2018г.

27.06.2018 г.

– 19 Информ. удължаване срок

18.06.2018г.

– 1 Опис на представените документи- Образец

– 2 Представяне на участника образец

– 3 Оферта образец

– 4 Декл. по чл. 261, ал.1

– 5 Декл. резрешение за употреба

– 6 Декл. задължение и осигуровки

– 7 Декл. юрисдикции ЗИФОДРЮПДРС

– 8 Декл.по чл. 54 , ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП

– 9 Декл. по чл. 54 ал.1т. 3 ,4 и 5 от ЗОП

– 10 Декл. подизпълн.-чл.66,ал.1-Образец 8

– 11 Декларация по ЗЗЛД

– 12 Договор -проект

– 13 Документация

– 14 Техн.спецификация Прил.1

– 15 Техническо предложение-Прил.№2

– 16 Ценово предложение-Прил.№3

– 17 Информация АОП-скан.

– 18 Обява-скан.