Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Клинична лаборатория „Експертиза на авиотранспорта”, Микробиология и Патоанатомия, по 4 обособени позиции за нуждите на НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”

Линк към АОП

30.07.2018 г.

– 1 Решение

– 2 Обявление

– 3 espd-request Обр.4

– 4 Документация лаб. реактиви

– 5 Техническа спецификация

– 6 Техническо предложение

– 7 Ценово предложение

– 8 Декл. клаузи дог. и срок оферта – Обр. 3

– 9 Проекто дог. Образец 5

-10 Оферта и опис Обр.1