Доставка на Лабораторни Реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория, Клинична Лаборатория „Експертиза на Авиотранспорта”, Микробиология и Патоанатомия, по 4 обособени позиции за нуждите на НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”- 2017г.

07.01.2019 г.

Изпълнени договори

20.12.2017 г.

– 39 Обявление скл. договори

– 1 Договор Арко Компани

– 2 Технич. предложение Арко Компани ЕООД

– 3 Ценово предложение Арко Компани ЕООД

– 1 Договор Ридаком

– 2 Технич. предложение Ридаком ЕООД

– 3 Ценово предложение Ридаком ЕООД

– 1 Договор Елта 90М

– 2 Технич. предложение Елта 90М ООД

– 3 Ценово предложение Елта 90М ООД

– 1 Договор Ди Ем Джи Клиник

– 2 Тенич. предложение Ди Ем Джи Клиник ЕООД

– 3 Ценово предложение Ди Ем Джи Клиник ЕООД

– 1 Договор Интер Бизнес

– 2 Технич. предложение Интер Бизнес ЕООД

– 3 Ценово предложение Интер Бизнес ЕООД

– 1 Договор Аквахим

– 2 Технич. предложение Аквахим АД

– 3 Ценово. предложение Аквахим АД

– 1 Договор Хроно

– 2 Техн. предложение Хроно ООД

– 3 Ценово предложение Хроно ООД

– 1 Договор МТИ

– 2 Технич. предложение МТИ ООД

– 3 Ценово предложение МТИ ООД

– 1 Договор Химтекс

– 2 Технич. предложение Хинтекс ООД

– 3 Ценово предложение Химтекс ООД

– 1 Договор БГ Мед

– 2 Техн. предложение БГ Мед

– 3 Ценово предложение БГ Мед

– 1 Договор Марвена

– 2 Техн. предложение Марвена

– 3 Ценово предложение Марвена

– 1 Договор АПР

– 2 Техн. предл.АПР

– 3 Ценово предл. АПР

11.12.2017 г.

– 26 Обявление прекр.поз. скан.

27.11.2017 г.

– 14 Протокол №2 от 27.10.2017 год

– 15 Прил.1 към Протокол2

– 16 Прил.2 към Протокол2

– 17 Становище мостри

– 19.1 Протокол 3 сканиран

– 20 – Приложение 1 към Протокол 3

– 21 – Приложение 2 към Протокол 3

– 22. 1 Решение класиране

– 23 – Приложение 1 към Решение за класиране

– 24 – Приложение 2 към Решение за класиране

– 25.1 Решение за прекратяване сканирано

27.10.2017 г.

– 18 СЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИ

06.10.2017 г.

– 13 Протокол 1

19.09.2017г.

– 12 Разаснения 19.09.2017г.

 

– 1 Решение за откриване

– 2 Обявление

– 3 Документация за участие

– 4 Техническа спецификация

– 5 Техническо предл. Образец 2

– 6 Ценово предл. Прил.2

– 7 EЕДОП

– 8 Оферта и опис -образец 1

– 9 Декларация по чл.39, ал.3, б.в от ППЗОП -Образец 3

– 10 Декларация-срок на валидност Образец 4

– 11 Проекто дог. Образец 5