Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции

15.11.2018 г.

– 1 – Договор Лидекс

– 2 Техн. спецификация Лидекс

– 3 – Оферта скан.-вх.№13-3-1558 27.06.2018г.

– 4 – Оферта скан.-вх.№13-3-1559 27.06.2018год.

– 5 Лицензия от АЯР

19.09.2018 г.

Сключени договори

Сключени договори_2

22.08.2018 г.

– 9 Протокол 22.08.2018

– 10 Съобщение прекратяване 22.08.2018

12.07.2018 г.

Информация удължен срок СКАНИРАНА

02.07.2018 г.

– 0 Опис на представените документи- Образец

– 1 Информационен лист-Образец 1

– 2 Офертата -Образец 2

– 3 Декларация по чл.54, aл.1-Образец 3

– 4 Декларация по чл.54,ал.1-3до5-Образец 4

– 5 Списък услуги.-Образец 5

– 6 Списък персонал-Образец 6

– 7 Декл. техн. оорудване-Образец 7

– 8 Декл.подизпълнители.-Образец 8

– 9 Декл. юрисдикция чл..3, т.8-Образ.9

– 10 Техническо предложение-Образ.10

– 11 Декларация по ЗЗЛД-по образец

– 12 Проекто договор-Образ. 11

Информация сканирана

Обява сканирана

Техн. специф. Прил.1

Техническо предложение-Образ.10

Указания за участие

Ценово предл. Прил. 2а

Ценово предложение Прил.2