slide

ОБЯВЯВАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОСОБЕНИ ПЛОЩИ – ЧАСТ ОТ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ,ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА „ЦАР БОРИС ІІІ”-ГР.СОФИЯ

25.11.2022 г. – 1.1 – Договор № 16 от 25.11.2022 год. за ОП 1 23.11.2022 г. – 1.1 – Договор № 15 от 18.11.22 год. и Приемо-Предавателен Протокол ОП 2 25.10.2022 г. – 6 Протокол с вх.№13-3-1863_25.10.22г. – 7 Заповед класиране_№ 73_25.10.2022г. 11.10.2022 г. – 1.3 – Заповед № 71…

slide

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Клинична лаборатория „Експертиза на авиотранспорта”, Микробиология и Патоанатомия, по 4 обособени позиции за нуждите на НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”

Линк към АОП 04.02.2020 г. Изпл.Договори СКАНИРАНИ 07.01.2019 г. Сключени договори_3 Сключени договори_2 Сключени договори – 15.1- Обявление СКЛ.ДОГ. СКАНИРАНО 03.12.2018 г. – 21 Обявление Резултати от процедурата 03.12.2018 16.11.2018 г. – 14 Протокол 2 от 19.10.2018 скан – 14.1 Прил.1 към Протокол 2 – 14.2 Прил.2 към Прот.2 –…

slide

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мултифункционален Ехокардиограф за сърдечно съдова диагностика за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

27.08.2018 г. – 1.2 – Договор №58 27.08.18год. СКАНИРАН – 1.3 – Договор подизпълнител СКАНИРАН – 2 Техническа Спецификация – 3 Техн. предложение – 4 Ценово предложение 02.08.2018 г. – 19 Протокол 02.08.2018 26.07.2018 г. – 18 Информация удължаване оферти 26.07.2018 17.07.2018 г. – 1 Информация АОП – 2 Обява…

slide

Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции

15.11.2018 г. – 1 – Договор Лидекс – 2 Техн. спецификация Лидекс – 3 – Оферта скан.-вх.№13-3-1558 27.06.2018г. – 4 – Оферта скан.-вх.№13-3-1559 27.06.2018год. – 5 Лицензия от АЯР 19.09.2018 г. Сключени договори Сключени договори_2 22.08.2018 г. – 9 Протокол 22.08.2018 – 10 Съобщение прекратяване 22.08.2018 12.07.2018 г. Информация удължен…

slide

Доставка на лекарства, по 10 обособени позиции за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ

23.07.2020 г. – 8 – Обявление за изменение изх.№ 13-3-1451 от 21.07.2020 год. – 9 Софарма Трейдинг АД 20.07.2020 г. Изпълнени дог. 2018 -Лекарства 16.06.2020 г. – 5 – Анекс № 45 от 16.06.2020 год. към Договор № 41 от 16.07.2018 год. 16.07.2018 г. – 1 Договор-41-16.07.18г. – 2 –…

slide

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за нуждите на НМТБ

16.07.2018 г. – 0 Договор сканиран – 1 Техническо предложение – 2 Ценово предложение – 3 Техническа спецификация 10.07.2018 г. – 20 Протокол 2 от 10.07.2018г. 28.06.2018 г. – 19 Протокол №1 20.06.2018г. -18 Информация АОП-скан. 11.06.2018 г. – 1 Инф. лист-Образец 1 – 2 Декл. чл.54, ал.1,т.1,2 и 7-Образец…

slide

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети

Линк към АОП 08.06.2018 г. – 17 Съобщение за прекратяване 01.06.2018 г. – 16 Протокол – храна 01.06.2018 17.05.2018 г. 15 Инф. АОП УДЪЛЖАВАНЕ 08.05.2018 г. – 00 Информация АОП – 0 Обява – 1 Инф. лист-Образец 1 – 2 Декл. чл.54, ал.1,т.1,2 и 7-Образец 2 – 3 Декл. чл.54,ал.1,т.3-5-Образец…

slide

Доставка на Офталмологична лазерна система за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

21.05.2018 г. – 19 Договор – 19.1 Техническа спецификация – 19.2 Техническо предложение – 19.3 Ценво предложение 11.05.2018 г. – 18 Протокол 1 11.05.2018г. 27.04.2018 г. – 17 Информация АОП удълж. срок 18.04.2018 г. – 1 Обява сканирана 18.04.2018г. – 2 Информация АОП – 3 Техническа спецификация – 4 Инф….

slide

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група при условията на свободен пазар за нуждите на НМТБ „Цар Борис III“

03.05.2018 г. – 10 Договор Мост Енерджи АД – 10.1 Техн. спец. Мост Енерджи – 10.2 Ценово предл. Мост Енерджи 20.04.2018 г. – 21 Заповед втори места скан. 26.03.2018 г. – 7 Протокол 2 26.03.2018 15.03.2018 г. – 6 Протокол 1 сканиран 07.03.2018 г. – 5 Инф.АОП Удълж.срок-скан. 22.02.2018 г….

slide

Доставка на медицински изделия по шeст обособени позиции за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ“-2018

14.08.2019 г. Обявл. изпълнени дог. 14.8.19 20.07.2018 г. – 1.1- . Договор 42 от 19.07.2018 – 2. 2. – Договор 43 от 19.07.2018 – 3.3 -Договор 44 от 19.07.2018 – 4.4.- Договор 45 от 19.07.2018 – 5.5. Договор 46 от 19.07.2018 – 5.5. Договор 46 от 19.07.2018_1 – 6.6. -Договор…