slide

Доставка на Офталмологична лазерна система за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

18.04.2018 г. – 1 Обява сканирана 18.04.2018г. – 2 Информация АОП – 3 Техническа спецификация – 4 Инф. лист участник – 5 Декларация по чл. 54, ал.1 3-5 – 6 Списък доставки – 7 Списък тех. лица – 8 Списък трансп. средства – 9 Декларация по чл.66, ал.1. – 10…

slide

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група при условията на свободен пазар за нуждите на НМТБ „Цар Борис III“

20.04.2018 г. – 21 Заповед втори места скан. 26.03.2018 г. – 7 Протокол 2 26.03.2018 15.03.2018 г. – 6 Протокол 1 сканиран 07.03.2018 г. – 5 Инф.АОП Удълж.срок-скан. 22.02.2018 г. – 1 Обява – 2 Информация АОП – 3 Документация и образци НМТБ – 4 Проект на Договор

slide

Доставка на медицински изделия по шeст обособени позиции за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ“-2018

11.04.2018 г. – 15 – Протокол 1-13-3-856-11.04.18г. 12.02.2018 г. Линк към АОП – 1 Решение откриване – 2 Обявление – 3 Документация за участие – 4 Техническа спецификация – 5 Техническо предложение – 6 Ценово предложение – 7 Заявление_и_опис Обр. 1 – 8 ЕЕДОП.1.1 – 9 Декл. проекто договор №3…

slide

Доставка на лекарства по 15 обособени позиции за нуждите на НМТБ Цар Борис III

Линк към АОП 02.04.2018 г. – 16 Протокол 2 от 02.04.2018г. – 16.1 Протокол 2 Прил.1 – 16.2 Протокол 2 Прил.2 – 16.3 Справка Прил.3 към Протокол 2 – 17 Съобщение цени 02.04.2018 06.03.2018 г. – 15 Протокол 1 от 06.03.2018 05.02.2018 г. – 1 Решение – 2 Обявление –…

slide
slide

Обявление за предварителна информация Медицински изделия

– 002 – Обявление предварителна инф.Мед.изделия сканирано

slide

Обявление за предварителна информация 2017 год.

22.12.2017 г. – 00 Предварително обявление 22.12.2017г.

slide

Доставка на Автоматичен биохимичен анализатор за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

01.02.2018 г. – 1 Договор сканиран – 2 Техн. спецификация – 3 Техн. предложение – 4 Ценово предложение 23.01.2018 г. – 16 Протокол 2 23.01.2018г. 09.01.2018 г. – 15 Протокол 1 09.01.2017– 00 Информация АОП 19.12.2017 г. – 0 Обява за общ. пор. по чл.20,ал.3 – 1 Инфор. лист –…

slide

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група при условията на свободен пазар за нуждите на НМТБ Цар Борис III

19.12.2017 г. – 6 Протокол на комисия 19.12.2017г. – 7 Съобщение прекратяване 12.12.2017 г. – 5 Инф. за удължаване на срок АОП 30.11.2017 г. – 1- Обява за общ. поръчка чл.20, ал.3 – 2 Информация АОП – 3 Документация НМТБ – 4 Проект на Договор

slide

Доставка на Лабораторни Реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория, Клинична Лаборатория „Експертиза на Авиотранспорта”, Микробиология и Патоанатомия, по 4 обособени позиции за нуждите на НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”- 2017г.

20.12.2017 г. – 39 Обявление скл. договори – 1 Договор Арко Компани – 2 Технич. предложение Арко Компани ЕООД – 3 Ценово предложение Арко Компани ЕООД – 1 Договор Ридаком – 2 Технич. предложение Ридаком ЕООД – 3 Ценово предложение Ридаком ЕООД – 1 Договор Елта 90М – 2 Технич….