История

Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” – София
(НМТБ)възниква като железничарска болница през май 1935 г. Дейността й е определена с Правилник на медицинската служба на железниците още през 1906 г., а решение за построяването й е взето през 1919 г. Болницата е създадена като държавна на бюджетна издръжка, при наличие на здравно-осигурителна система в Царство България. Лечението на железничарите и техните семейства е било безплатно, подпомагано от доброволен железничарски фонд.
Болницата е била построена на три етажа и в нея са били разположени две отделения – хирургично и вътрешно с по 20 легла, аптека, рентген, клинична лаборатория, лекарски и адмимистративни кабинети.

Завеждащ хирургично отделение е бил доц. д-р Димитър Сарафов, който става и първи директор на болницата. Той е притежавал висока квалификация като хирург, специализирал е в най-престижните европейски клиники. В специализираната литература съществува т.нар „Операция на Сарафов” при изпадане на право черво.
Вътрешното отделение е било оглавявано от д-р Спиридон Генев.
Болницата, като железничарска, първа в страната получава електрокардиограф. Към лечебното заведение е уредена библиотека с научна литература, което я прави база за обучение на медицински кадри. Поради липса на други клинични звена от различни клинични специалности, в здравното заведение са викани известни консултанти като д-р Георги Янков,  д-р Светослав Бойкикев и др.

През 1939-191 г., в болницата работят над 100 човека като били назначени и акушерки, зъболекари, дезинфекатори и др.

След 9-ти септември 1944 г. здравното заведение има периоди на успешно развитие и упадък. Едва с преструктурирането й в Транспортен медицински институт (ТМИ) – с решение на Министерски съвет от  01.08.1985 г.- дейността й отново се осмисля. Разбира се, ТМИ също не е пощаден от съществуващата тогава мегаломания, разрастват се множество медицински структури, дублиращи функциите на останалите болници в София, което при промените след 10-ти ноември 1989 г., създава предпоставки за множество дискусии.
Болницата премина през всички етапи на здравна реформа (чл.5, ал.1,2 и 3) от Закона за лечебните заведения с ПМС № 212 от 06.12.2000 г. – определяне на специфичните й функции; ПМС № 163 от 2001 г. приемане на устройствен Правилник; ПМС № 180 от 2001 г. – отваряне на болницата за лечение на здравноосигурени лица. По този начин Транспортният медицински институт се преструктурира в   Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ”. От 2003 г.  Многопрофилна транспортна болница – Горна Оряховица (дотогава част от НМТБ ) е преобразувана в Експертно-консулативно отделение – Горна Оряховица към НМТБ  „Цар Борис ІІІ”. Едноличен собственик на лечебното заведение е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

НМТБ „Цар Борис ІІІ” – София е със специфични функции по медицинската експертиза на транспортните работници и лечебната й дейност е пряко свързана с вторичната експертиза на работоспособността след провеждане на лечебния процес.
Болницата е юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.