Рецензии и становища на членовете на научното жури във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ в Неврологична клиника