Конкурс за професор в Хирургична клиника и Неврологична клиника

Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” – София, обявява конкурс за длъжността “професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Обща Хирургия” за нуждите на Клиника по хирургия, с допълнително изискване: кандидатите да притежават специалност по „гръдна хирургия” и „Неврология” за нуждите на Клиника по неврология.

Подаване на документите в канцеларията на болницата 2 месеца след обнародване в Държавен вестник на адрес гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 108, ет. 4. Телефони за връзка 932 24 85; 932 24 27