Клиника по неврология

1.Д-р Димитър Кирилов Зекин– Началник на Клиника по Неврология.  Завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия – Медицински факултет, София. Има специалност по неврология от 1994 г., ВСД- Клинична електроенцефалография от 2006г . От 1986 г. работи в РБ гр.Трън,  от 1987 до 1988г – Медицински отдел ЦСКА. От 1988г до сега работи в Клиника по неврология към НМТБ „Цар БорисІІІ“ . Телефони за връзка 02/9322313 и тел.02/9322240

2. Д-р Васил Стефанов Станев– невролог към Клиника по неврология на НМТБ ” Цар Борис ІІІ”. Завършва медицина през 1987 година в Медицинска академия  – Медицински факултет, София.  Има специалност по неврология от 1996г. От 1987 до 1991 г работи в Транспортна болница гр Дупница. От  1991 г. до момента работи в  Клиника по неврология към НМТБ ”Цар Борис ІІІ”. Има специалност по неврология от 1996г. Телефони за връзка 02/9322240, 02/9322957

3. Д-р Надежда Каменова Антонова –  невролог  към  Клиника по неврология на НМТБ ”Цар Борис ІІІ”. Завършва медицина  през  1981  година в Медицинска академия – Медицински факултет, София.  Има специалност по неврология от 1989 г., ВСД  –  Клинична  електромиография  от  2007 година. От  1982 г.  до 1985 г.  работи в  РБ  гр.Троян.  От 1985 г. до момента работи  в Клиника по неврология към НМТБ ”Цар Борис ІІІ” .Телефони за връзка 02/9322261 и 02/9322240

4.  Д-р Ивайло Илиев Начев– Завършва медицина  през  1996  година в Медицинска академия – Медицински факултет, София. Има специалност по УНГ от 2002 година, ВСД – Отоневрология от 2008 година. От 1996 -2002 г. работи в НМТБ ”Цар Борис ІІІ” – УНГ клиника,от 2002 до момента работи в Клиника по неврология на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

Телефони за връзка 02/9322360 и 02/9322240

5. Д-р Росица Томова Николова –  невролог към Клиника по неврология на НМТБ ”Цар Борис ІІІ”. Завършва  медицина през 1982 г. в Медицинска академия  – Медицински факултет, София.  Има специалност по неврология от 1995 г.,  трудова медицина и работоспособност – 2013 г. От 1982 – 1986  работи в РБ гр.Елин Пелин, 1986-1987 г. – Трета работническа болница Кремиковци, 1997-1999 г. Болница Марса ел Брега – Либия, 1999 г. до 2004 г. ДКЦ16 София, от 2014-2016 г. ТЕЛК МБАЛ НКБ, от януари 2016 г.- НМТБ ” Цар Борис ІІІ”- Клиника по неврология. Телефони за връзка 02/9322198

Клиниката има собствена апаратура и е създадена вътрешна организация за осигуряване на всички необходими изследвания.

nevro3 nevro4 nevrol1 nevrol2

Кабинетът по електроенцефалография, в който се правят ЕЕГ изследванията, с приложение  при диагностиката и мониториране на епилепсията, травматичните увреждания на ЦНС, мозъчни тумори, невроинфекции, съдова патология, разполага с:

§  дигитален електроенцефалограф ”Neuron Spectrum”3 с 21 ЕЕГ канали и 4 полиграфски канали, компютърна обработка на сигнала и възможности за амплитуден и спектрален анализ на мозъчна картогрпафия;

§  дигитален електроенцефалограф “Medelec DG-Compact 32

Кабинетът по доплерова сонография, в който се прилага доплерова сонография като неинвазивен метод за изследване на мозъчните съдове с  особена важност при диагностиката на мозъчно-съдови заболявания, периферна съдова патология, мигрена, невродегенеративни заболявания, акрални синдроми, синкопи, постравматични състояния, централен и периферен отоневрологичен синдром, разполага с :

–  2 броя екстракраниален и транскраниален доплеров сонограф  Кабинетът по електромиография, където се извършват електромиографските изследвания, необходими  при вертеброгенни радикулерни и нерадикулерни заболявания, полневрити, заболявания на краниалните нерви, миастения и др. е оборудван с:

– електромиограф “Key point” със записващи електроди, повърхностни електроди, повърхностни стимулиращи елетроди.

Кабинетът по отоневрология е снабден с необходимата апаратура за изследване на слуховите и вестибуларните функции, като:

–                      слуховата система се изследва с аудиометър Simens SD-50 и отоскоп;

–                      вестибуларната система се изследва с очила на Френцел, електронистагмограф с вращателен стол “Тьонис”за изследване на надпраговите ротаторни провокации, калориметър “ AIR STAR”;

–                      обективната оценка на равновесието се осъществява с помощта на стабилограф и Унтебергерограф;

–                  За обективна оценка на нистагмените реакции  и извършване на позиционни проби, калоремтрични проби и оптокинетични проби се използва видеонистагмограф- Micromedical- VisualEyes

Служебен адрес и телефон:

гр.София, п.к.1233
бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 108
НМТБ „Цар Борис ІІІ”, Клиника по неврология
tel/fax: ( +359) 2 932 2360; ( +359) 2 932 2957,
(+359) 888 729 856
email: drpetrova@abv.bg