ЕКО Горна Оряховица

Дейността и функционалните отговорности на Експертно – консултативно отделение – Горна Оряховица към НМТБ „Цар Борис III” – София , са регламентирани от  приложението на следните наредби:

Наредба №3 от 2011 г към ЗДвП – за водачи на МПС

Наредба №54 – за медицинските и психологическите изисквания към персонала, осъществяващ железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

Наредба № 11 от 30.04.2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на  морските лица в Р.България.

В отделението се извършват следните дейности :

  • Първоначална и периодична медицинска експертиза за професионална годност на служителите в различните звена на транспорта.
  • Медицински подбор на кандидатите за работа
  • Профилактични медицински прегледи