Кардиологична клиника

Клиниката разполага със стационарна база от 20 легла с необходимото техническо оборудване, включително 6 легла за интензивно наблюдение и лечение на болни със сърдечно-съдови заболявания.
Към клиниката има добре оборудвано звено за неинвазивна функционална диагностика с възможности за провеждане на ехокардиография,  холтер мониториране и проби с натоварване.

Началник клиника – доц. д-р Валентина Минчева, дм

Доц. Минчева е завършила медицина във ВМИ – гр. Плевен. Работила е като асистент във ВМИгр. Плевен, а от 1984 г. в Транспортен Медицински институт/Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ” София като научен сътрудник/доцент по кардиология, завеждащ неинвазивна функционална диагностика. Защитава докторска дисертация през 1993 г.

От 2006 г. завежда Клиниката по кардиология в НМТБ.

Има специалности по вътрешни болести и кардиология и специализация по ехокардиография със сертификат за експертно ниво. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт.

Ръководител на лекари-специализанти на следдипломно обучение.

Изследовател, водещ изследовател и национален координатор в редица клинични проучвания.

Автор на множество научни доклади на национални конгреси, ехокардиографски конференции и симпозиуми; лектор на научни конференции и симпозиуми по кардиология. Има над 100 публикации включително две монографии, две глави в монографии, научни статии в български и международни списания.

Доц. Минчева е член на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ); Председател на Работната група по Клапни болести на сърцето към ДКБ (2006–2010 г.); член е на Българската асоциация по ултразвук в медицината и на Българската лига по хипертония; член на European Society of Cardiology и на European Association of Cardiovascular Imaging; член на Working Group of Hypertension of ESC. От 2008 е почетен член на European Society of Cardiology (FESC).

kardiologia   kardiologia2

В приемно-диагностичен кабинет се осъществяват прием и консултации на болни с кардиологични заболявания. Специалисти от клиниката участват в експертно консултативната дейност на основните експертни комисии – ТОЛЕК и ТЦЛЕК за оценка на професионалната годност на водачи на транспортни средства.

В клиниката работят 7 лекари, всички са със специалност по кардиология с дългогодишен опит – както в областта на кардиологията, функционалната диагностика, така и в оценката на професионалната годност на водачи на транспортни средства:

Доц. Валентина Минчева – Началник Клиника, със специалности по вътрешни болести и кардиология, член на ТЦЛЕК.

Проф. Иван Груев – Зав. Звено по Функционална диагностика, със специалности по вътрешни болести и кардиология.

Д-р Веска Цанова със специалности по вътрешни болести и кардиоревматология, член на ТОЛЕК.

Д-р Татяна Петрушева със специалности по вътрешни болести и кардиология, член на ТЦЛЕК.

Д-р Милен Минчев – със специалност по кардиология, член на ТОЛЕК.

Д-р Оля Ефтимова – със специалност по кардиология, член на ТОЛЕК.

Д-р Николина Колева – кардиолог

В стационара и наличните кабинети работят общо 9 медицински сестри, вкл. ст.м.с., с нужната квалификация и професионални умения.

Клиниката е  изследователски център за провеждане на клинични проучвания от 1996 г.
В стационара се приемат лица с хронични сърдечни заболявания – исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност на базата на съпътстващи сърдечно-съдови заболявания, пациенти с ритъмни нарушения, артериална хипертония в стадий на органно увреждане, пациенти с клапни заболявания.             Приемът е по кардиологични клинични пътеки по договор с НЗОК. Пациентите с остър коронарен синдром се диагностицират и насочват за интервенционално лечение към съответния център за инвазивна диагностика и лечение, съобразно изискванията за поведение при остър коронарен синдром и действащия график на специализираните звена в София.
Служебен адрес и телефони:
бул.”Княгиня Мария Луиза” № 104,
София-1233,
НМТБ „Цар Борис ІІІ”,
Клиника Кардиология
tel/: (+359) 2 932 39 01 – Началник клиника;
(+359) 2 932 37 18 – лекарски кабинет – стационар;
(+359) 2 932 22 37 – медицински сестри;
(+359) 2 932 30 46 – приемно-диагностичен кабинет;
(+359) 2 932 64 14 – функционални кабинети.