Клинична лаборатория и имунология

Лабораторията на НМТБ обхваща изследвания в следните направления: хематология, биохимия, коагулация, уринен анализ, хормонален анализ, туморни маркери, имунология. Изследват се над 170 показателя като голям дял са  голям дял са високоспециализираните изследвания.

kllab1   kllab2

Използват се утвърдени, съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество     Изследванията се извършват с последно поколение автоматични анализатори за хематологични и биохимични изследвания, хормони и туморни маркери. Апаратите и съоръженията се инсталират и поддържат от специализирани технически служби или сервизи на фирмите производители.
Хематологичните изследвания се извършват на 18 параметров хематологичен анализатор. Отклоняващите се от нармата резултати се преглеждат от лекар и се назначават допълнителни изследвания.
Биохимичните изследвания – субстрати, ензими и електролити се изследват на биохимични анализатори с висока аналитична надежност.
Хормоните и туморните маркери се изследват на имуноанализатор от най-висок клас.
Имунологичните изследвания включват  имуноглобулини, острофазови протеини, фракции на комплемента, автоантитела, криоглобулини.
В лабораторията се изследват хепатитни маркери(хепатит А, хепатит В и хепатит С), полово предавани болести(СПИН, сифилис, хламидия), вирусологични изследвания(Епщайн-Бар, цитомегаловирус).
Качеството на резултатите се осигурява с ежедневен въ
трешнолабораторен качествен контрол, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика. Лабораторията участва в системата за външна оценка на качеството. Лабораторията има сключен договор със здравната каса за пакет Клинична лаборатория и пакет Имунология. Лабораторията работи по редица международни проекти и клинични проучвания и е под непрекъснат контрол от международни одитори. Получените в лабораторията резултати се приемат безусловно от международните ни партньори.

Лекарите в лабораторията дават консултации на пациента за правилен подбор на лабораторните изследвания. Съдадени са лабораторни панели с тестове, назначавани при най-честите социалнозначими заболявания – диабет, хипертония, дислипидемия, остеопороза.  Интерпретацията на готовите резултати задължително се извършва от лекар със специалност.
Лабораторията е база за обучение на лекари, специализиращи клинична лаборатория, както и на лаборанти от Медицински колеж – София.
Лабораторията е акредитирана двукратно с пет звезди и максимален брой акредитационни точки.

Началник лаборатория е Проф. д-р Красимира Икономова.

DSC_0487
Завършила е Медицинска Академия – София.
Има две лабораторни специалности – клинична лаборатория и обща и клинична имунология.  От 01.2000 г. до момента  е Началник Клинична лаборатория и имунология в  Национална Многопрофилна Транспортна болница.

Вторият лекар д-р Атанасова е научен сътрудник първа степен със специалност клинична лаборатория.
Двамата химици са със специалност клинична химия. В лабораторията работят осем лаборанти.
Всички са преминали курсове за преквалификация и новости в съвременната лабораторна дейност..

София – 1233, Бул. “Мария Луиза” № 108
Тел. 932 23 34, 932 22 49
e-mail: ikonomovak@yahoo.com