Доставка на Лабораторни Реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория, Клинична Лаборатория „Експертиза на Авиотранспорта”, Микробиология и Патоанатомия, по 4 обособени позиции за нуждите на НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”- 2017г.

27.10.2017 г.

– 18 СЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИ

06.10.2017 г.

– 13 Протокол 1

19.09.2017г.

– 12 Разаснения 19.09.2017г.

 

– 1 Решение за откриване

– 2 Обявление

– 3 Документация за участие

– 4 Техническа спецификация

– 5 Техническо предл. Образец 2

– 6 Ценово предл. Прил.2

– 7 EЕДОП

– 8 Оферта и опис -образец 1

– 9 Декларация по чл.39, ал.3, б.в от ППЗОП -Образец 3

– 10 Декларация-срок на валидност Образец 4

– 11 Проекто дог. Образец 5