slide

Обявление за предварителна информация Медицински изделия

– 002 – Обявление предварителна инф.Мед.изделия сканирано

slide

Обявление за предварителна информация 2017 год.

22.12.2017 г. – 00 Предварително обявление 22.12.2017г.

slide

Доставка на Автоматичен биохимичен анализатор за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

09.01.2018 г. – 15 Протокол 1 09.01.2017– 00 Информация АОП 19.12.2017 г. – 0 Обява за общ. пор. по чл.20,ал.3 – 1 Инфор. лист – 2 Декларация чл. 54, ал.l.1 – 3 Декларация чл. 54, ал.1 3-5 – 4 Списък доставки – 5 Списък техн. лица – 6 Списък трансп….

slide

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група при условията на свободен пазар за нуждите на НМТБ Цар Борис III

19.12.2017 г. – 6 Протокол на комисия 19.12.2017г. – 7 Съобщение прекратяване 12.12.2017 г. – 5 Инф. за удължаване на срок АОП 30.11.2017 г. – 1- Обява за общ. поръчка чл.20, ал.3 – 2 Информация АОП – 3 Документация НМТБ – 4 Проект на Договор

slide

Доставка на Лабораторни Реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория, Клинична Лаборатория „Експертиза на Авиотранспорта”, Микробиология и Патоанатомия, по 4 обособени позиции за нуждите на НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”- 2017г.

20.12.2017 г. – 39 Обявление скл. договори – 1 Договор Арко Компани – 2 Технич. предложение Арко Компани ЕООД – 3 Ценово предложение Арко Компани ЕООД – 1 Договор Ридаком – 2 Технич. предложение Ридаком ЕООД – 3 Ценово предложение Ридаком ЕООД – 1 Договор Елта 90М – 2 Технич….

slide

Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции

19.09.2017г. – 1.1 Договор Хроно – 2 Техн.предложение – 3 Ценово предложение – 4 Техническа спецификация Прил.1   – 1.1 Договор скан. – 2 Техн.предложение – 3 Ценово предложение – 4 Техническа спецификация Прил.1   – 1.1 Договор скан. – 2 Техн.предложение – 3 Ценово предложение – 4 Техническа спецификация…

slide

Строително-монтажни работи – Подмяна на дървена покривна конструкция и укрепване на съществуваща пристройка

11.09.2017 – 1 Договор скан. – 2 Техническо предложение скан. – 3 Ценово предложение скан. – 4 Договор надзор 29.08.2017 г. – 11 Протокол 2 -29.08.2017г. 18.08.2017 г. – 20.1. Писмо разяснения 08.08.2017 г. – 9 Протокол 1 08.08.2017г. сканиран – 1 Информация АОП – 2 Обява – 3 Техническа…

slide

Строително-монтажни работи – Подмяна на дървена покривна конструкция и укрепване на съществуваща пристройка

12.07.2017 г. – 9 Съобщение за прекратяване 11.07.2017 г. – 1 Информация АОП – 2 Обява – 3 Техническа спецификация Прил.1 – 4 -Методика за оценка Прил.2 – 5 Документация Образци – 6 Линеен график Обр. 4А – 7 Ценово предл. КСС ОБР.5 – 8 _Проекто договор

slide

ПРИГОТВЯНЕ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НМТБ ЦАР БОРИС III

23.06.2017 г. – 19 Договор – 20 Техн. Спецификация – 21 Ценово предложение – 22 Предложение за изпълнение на поръчката 13.06.2017 г. – 18 Протокол 2 скан. 05.06.2017 г. – 17 Протокол 1 скан. – 1 Обява храна – 2 Информация АОП – 3 _Техн. предл.-Приложение 2 – 4 Ценово…

slide

ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОСОБЕНИ ПЛОЩИ – ЧАСТ ОТ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ,ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”

21.04.2017 г. 13- Заповед прекратяване – 1 Заповед – 2-Документация – 3 Образци документ – 4 Таблица Приложение 1 – 5 Депозит – 6 Обява вестник – 8 Договор